Geologia klimat


Jesteś tutaj:

Przetworzone skały proterozoiczne paleozoiczne tworzą rdzeń regionu. Najmłodsze formacje geologiczne są związane ze zlodowaceniem przed 300 – 250 tysiącami lat. Osady polodowcowe sięgają miejscami grubości do 50 m. Działanie lodowca w terenie dokumentują błędne głazy sięgające wielkości do 2 m. W budowie geologicznej Šumperska przeważają jednoznacznie metamorficzne skały drugorzędowe. Okolice miejscowości Mohelnice przeważnie tworzą osady paleozoiczne takie, jak łupki, zlepieńce i piaskowce. Do terenów w okolicy miejscowości Štíty sięga Czeska tafla kredowa. Ostatnie zlodowacenie w najdalej na południe położonej części całego regionu prowadziło do powstania lessów i glin lessowych z łożyskami iłów ceramicznych i garncarskich.

Góry Rychlebskie, Hrubý Jeseník z najwyższym szczytem Praděd i Králický Sněžník są najwyższymi morawskimi i śląskimi pogórzami. Chodzi o pogórza krowe tworzone przez proterozoiczne i paleozoiczne krystaliczne łupki, które z czasem wyrównały się a w trzeciorzędzie rozłamały się na kry, które zostały wzdłuż złamań spiętrzone, ewentualnie zapadły się. Kry tych pogórzy są oddzielone od niższego okolicznego terenu stromymi zboczami osuwowymi. W okresie czwartorzędu doszło do odkrycia twardszych skał i w ten sposób powstały formacje Obří skály i Keprník w masywie Hrubý Jeseník, Čertovy kameny koło Jeseníku, Petrovy kameny atd. Pogórzu krowemu odpowiadają częste kaskadowe i progowe odcinki cieków wodnych, np. wodospad Vysoký vodopád na potoku Studený potok i wodospady Nýznerovské vodopády na potoku Stříbrný potok. Najwyżej położone części masywu Králický Sněžník i Hrubý Jeseník w najchłodniejszych okresach czwartorzędu pokrył górski lodowiec.

Podgórze obu najwyższych pogórzy ogranicza na południu wyżyna Hanušovická vrchovina, dla której jest charakterystyczne występowanie formacji antropogennych, chodzi zwłaszcza o wały i hałdy, kamieniołomy i piaskownie

Do najdalej na południe położonych części sięga bruzda Mohelnická brázda, wyżyna Zábřežská vrchovina i kotlina Hornomoravský úval.

Klimat jest na północnym zachodzie i na południu umiarkowany ciepły, w Górach Rychlebskich, pasmie Hrubý Jeseník i Králický Sněžník klimat jest chłodny, ze średnimi temperaturami 5º - 8º C i rocznymi opadami w granicach 650 – 1000 mm. Najwyżej położone części mają średnią temperaturę 1º - 3º C i 1200 mm opadów. Bardzo częste są na terenach górskich inwersje termiczne.