Fauna


Nacházíte se:

Lesní oblasti středních a vyšších poloh jsou domovem běžné středoevropské fauny s výskytem velkých savců jelena evropského (Cervus elaphus), srnce obecného (Capreolus capreolus), prasete divokého (Sus scrofa) nebo jezevce lesního (Meles meles), velmi vzácně se vyskytuje rys ostrovid (Lynx lynx).

V nejvyšších polohách Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku můžete také potkat nepůvodního kamzíka horského (Rupicapra rupicapra), vzácně se sem zatoulá také medvěd hnědý (Ursus arctor) nebo vlk (Canis lupus). V lesích hnízdí například čáp černý (Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo), jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a vzácný sýc rousný (Aegolius funereus).

Ve vyšších partiích můžete vzácně slyšet tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), tetřívka obecného (Tetrao tetrix), jeřábka lesního (Bonasa bonasia). Alpinské louky a suťoviska jsou hnízdištěm drobných pěvců, lindušky horské (Anthus apinoletta) nebo pěvušky podhorní (Prunella collaris). Na tyto biotopy jsou vázány i horské druhy bezobratlých. Z motýlů lze jmenovat okáče horského (Erebia epiphoron), okáče menšího (Erebia sudetica), okáče rudopásného (Erebia euryale) nebo osenici podhorskou (Xestia collina), brouky střevlíka lesního (Carabus sylvestris) nebo střevlíka zlatoleského (Carabus auronitens), píďalky huňatce alpínského (Psodos alpinatus) a šerokřídlece skvrnopásného (Elophos vittarius).

Na rašelinišťích poletují šídlo rašelinné (Aeschna subarctica) a lesklice severská (Somatochlora arctica), motýli jsou zastoupeni žluťáskem borůvkovým (Colias palaeno), modráskem stříbroskvrnným (Vacciniina optilete) nebo podkopníčkem rojovníkovým (Lyonetia ledi).

V podhorských potocích žije mihule potoční (Lampetra planeri) a rak říční (Astacus astacus), na jejich březích hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus).

Na podhorských loukách a pastvinách hnízdí chřástal polní (Crex crex), který se ve večerních hodinách ozývá charakteristickým voláním. Na jeho ochranu byly v rámci celoevropské soustavy Natura 2000 vyhlášeny ptačí oblasti Králický Sněžník a Jeseníky.

Významnými biotopy pro letouny jsou krasové útvary, jeskyně a množství starých opuštěných štol. Ty se staly významnými zimovišti vrápence malého (Rhinolophus hipposideros), vrápence velkého (Rhinolophus ferrumequinum), netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) a netopýra brvitého (Myotis emarginatus).

Fotografie