Flóra


Nacházíte se:

Lesní společenstva nižších poloh tvoří acidofilní nebo vápnomilné bučiny, pro vyšší polohy jsou typické podmáčené a klimaxové smrčiny. Nad hranicí lesa v nejvyšších polohách nalezneme také nepůvodní vysazenou borovici kleč. Bohužel na mnoha místech byly tyto přirozené lesní porosty nahrazeny kulturními smrčinami.

Luční společenstva v podhůří jsou tvořena ovsíkovými a trojštěvými loukami, v nivách potoků a řek doprovázenými porosty devětsilu a ve vyšších polohách havezí česnáčkovou. Nad horní hranicí lesa jsou vyvinuty primární alpinské trávníky s dominantní metličkou křivolakou (Avenella flexuosa) a kostřavou nízkou (Festuca supina) nebo smilkou tuhou (Nardus stricta). Dále zde můžeme vidět sítinu trojklanou (Juncus trifidus), ostřici Bigelowovu (Carex bigelowii), mochnu zlatou (Potentilla aurea), jestřábník alpský (Hieracium alpinum), biku bělavou měděnou (Luzula luzuloides subsp. rubella), rdesno hadí kořen (Bistorta major), podbělici alpskou (Homogyne alpina) nebo violku žlutou sudetskou (Viola lutea subsp. sudetica). Ve vrcholových partiích jsou také zastoupena alpinská vřesoviště s vřesem obecným (Calluna vulgaris) a pomístně vtroušenými zakrslými keříky brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus), brusnice brusinky (Vaccinium vitis-idaea) nebo šichy oboupohlavné (Empetrum hermafroditicum).

Z chráněných druhů rostlin zde lze najít například sasanku narcisokvětou (Anemone narcissiflora), zvonek vousatý (Campanula barbata), hvozdík pyšný alpínský (Dianthus superbus subsp. alpestris), prasetník jednoúborný (Hypochaeris uniflora), škardu velkoúbornou (Crepis conyzifolia) a jesenické endemity zvonek jesenický (Campanula gelida) a lipnici jesenickou (Poa riphaea), vyskytující se pouze na Petrových kamenech v NPR Praděd.

Mokřady jsou zastoupeny především rašeliništi vrchovištního typu. Kromě charakteristických rašeliníků zde roste suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), ostřice chudokvětá (Carex pauciflora), ostřice mokřadní (Carex limosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), prstnatec listnatý (Dactylorhiza longebracteata), šicha oboupohlavná (Empetrum hermafroditicum) a velmi vzácně také kriticky ohrožený bradáček srdčitý (Listera cordata).

Významná jsou i rašeliniště a slatiniště v nižších v NPR Rejvíz a PR Vidnavské mokřiny.

Významnou vegetaci tvoří specifická společenstva rostlin vázaná na geologické podloží hadců. Na hadcové skalní výchozy jsou vázány sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) nebo hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons). Tyto skalní výchozy jsou chráněny na území PP Chrastický hadec a PR Na hadci.

Fotografie